Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama zajamčeno je člankom 38. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i  5/14.) koji glasi:

 „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Ostvarivanje prava na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., u daljnjem tekstu: ZPPI). On se ne primjenjuje na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom kao i na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Informacija u smislu ZPPI-a svaki je podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija u smislu ZPPI-a „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Povodom zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu, između ostaloga, kad podnositelja zahtjeva obavještava: 
- da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva,
- da je informacija javno objavljena,
- da mu je kao stranki u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena,
- da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja njezine tajnosti.
O postojanju tih razloga tijelo javne vlasti obavještava podnositelja zahtjeva dopisom.

Tijelo javne vlasti rješenjem odbacuje zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Tijelo javne vlasti rješenjem odbija zahtjev, između ostaloga, ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu ZPPI-a.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatski audiovizualni centar može se podnijeti: 
- poštom na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10 000 Zagreb, službenik za informiranje
- putem elektroničke pošte: info@havc.hr
- putem faks uređaja na broj: +385 1 4667 819
- putem telefona na broj: +385 1 6041 080

Službenica za informiranje: 
Anita Duvnjak, voditeljica Odjela za pravne poslove

Mjerodavni propisi:
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.) 
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 137/04.)
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14. i 15/14.)

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.