HAVC raspisuje Natječaj za radno mjesto Rukovoditelj/ica Odjela za promociju i plasman

Na temelju čl.29. Statuta Hrvatskog audiovizualnog centra, ravnatelj Centra raspisuje

Natječaj
za radno mjesto

Rukovoditelj/ica Odjela za promociju i plasman

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad šest mjeseci

Republika Hrvatska

Hrvatski audiovizualni centar
Zagreb
Nova Ves 18

Na temelju čl.29. Statuta Hrvatskog audiovizualnog centra, ravnatelj Centra raspisuje

Natječaj
za radno mjesto

Rukovoditelj/ica Odjela za promociju i plasman

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad šest mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

- završen diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima - humanističkih ili društvenih znanosti ili Akademija dramske umjetnosti,
- 5 godina radnog iskustva u struci,
- znanje najmanje dva strana jezika.

Prednost imaju kandidati s prethodnim iskustvom u poslovima promocije, oglašavanja, međunarodne filmske suradnje, s istaknutim komunikacijskim vještinama te iskustvom u organizaciji zahtjevnih projekata u okolnostima kratkih rokova i povećane odgovornosti.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i navedenih u uvjetima natječaja.

Odabrani kandidati će putem maila biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- diplomu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za ovo radno mjesto,
- uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od šest mjeseci,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja,
- motivacijsko pismo,
- dokaz o državljanstvu u preslici,
- radnu knjižicu u preslici

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se zaključno s ponedjeljkom 14. travnja 2014., na adresu:

Hrvatski audiovizualni centar
Nova Ves 18
10000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj za Rukovoditelja/icu Odjela za promociju i plasman".

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvoje Hribar, ravnatelj

Zagreb, 4. travnja 2014.
 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.